LITERATUUR

Auteurs die je mogelijks kunnen inspireren bij het thema: "Een nieuwe cultuur"  

Auteur: Heinz Grill

In dit bijzonder fraai boek beschrijft de auteur op een levendige wijze hoe de yogaoefeningen de ontwikkeling van ons bewustzijns- of zielsleven kunnen bevorderen. De klassieke yogaoefeningen worden niet zozeer als een lichamelijke methode voorgesteld, maar veeleer als esthetische zielsoefeningen om het bewustzijnsleven met het denken, het voelen en de wil te scholen.

Het boek is geschikt voor beginners en gevorderden. Het kan de praktijk van iedere yogabeoefenaar van eender welke school verrijken.

In de zielsoefeningen van de yoga ligt het accent op het ontwikkelen van nieuwe en realistische innerlijke gewaarwordingen vanuit een concrete gedachtevorming. Deze worden dan tot uitdrukking gebracht in de esthetische expressie van de yogahouding.......

Het boek bevat ongeveer 100 esthetische foto's die het specifieke zielskarakter van iedere oefening aanschouwelijk maken. Ze zijn niet bedoeld om het te bereiken uiterlijk niveau of de technische perfectie uit te beelden. Iedereen kan overeenkomstig zijn eigen lichamelijke mogelijkheden de oefeningen volgens de aanwijzingen uitvoeren. Bij diverse oefeningen worden er ook eenvoudige variaties of vooroefeningen beschreven.

Dit boek reikt levendig en aanschouwelijk verruimende gedachten aan om de tegenwoordig sterk verspreide problemen in het borstkasorganisme, zoals hartziektes, longziektes, borstkanker en verstijvingen van de borstwervelkolom te voorkomen.

De auteur beschrijft de samenhangen tussen het bewustzijnsleven, de levenskrachten en de fysieke omstandigheden. Hierbij wordt verduidelijkt hoe de eigen bewustzijnsactiviteit en relatievorming heilzame doorwarmende mogelijkheden voor het borstkasorganisme in zich draagt.

Met veel praktische oefeningen om het bewustzijnsleven te leren verlevendigen, om de borstwervelkolom vrijer en dynamischer te leren oprichten en om een innerlijk midden te ontwikkelen.

Een rode draad doorheen het boek is het belang van een zinvolle gedachtevorming en het ontwikkelen van ware hartsnabije gewaarwordingen en actieve gevoelsverbindingen tegenover de verschillende aspecten van het leven.

De auteur reikt met dit boek niet zozeer een nieuwe of alternatieve pedagogische methode aan. Op een levendige en aanschouwelijke manier leidt hij de lezer naar een omvattender begrip en reëel gevoel omtrent de innerlijke zielsontwikkeling van de kinderen en jongeren. Voorts doet hij vooral het belang van de eigen zelfopvoeding van de opvoeder uit de doeken. De opvoeder als persoon heeft namelijk een diepe invloed op de ontwikkeling van het kind.

De auteur belicht het thema vanuit een geestelijk standpunt. Dergelijke zielsgeestelijke inzichten kunnen de reeds aanwezige psychologische benaderingen en methoden goed aanvullen en verruimen.

Het boek is geschikt voor zowel ouders, leerkrachten, opvoeders en kinderpsychologen.

De voeding omvat een groot gebied waarin er nog vele geheimen te ontdekken zijn. Het verantwoord uitkiezen van de voeding, de vakkundige bereiding en uiteindelijk het eten zelf zijn domeinen waarin de mens zijn vormgevende kracht kan ontplooien en daardoor een ''gave'' voor het leven kan vrijzetten.
Zo heeft de manier waarop we ons voeden niet enkel een grote uitwerking op onze eigen gezondheid, ze schenkt ons ook de basis voor een diepere relatie tot onze medemensen alsook tot de natuur

Aan de hand van foto's, beschrijvingen en praktische oefeningen brengt de auteur de lezer in contact met de verborgen kosmisch-geestelijke vormkrachten, de zogenaamde etherkrachten in de voedingsmiddelen, en laat zien hoe de mens bovendien zelf aan deze etherkrachten opbouwend kan meewerken. 

Alhoewel de beschreven samenhangen van de voeding steeds eenvoudig en praktisch gehouden zijn, openen ze toch veelomvattende impulsen voor een evenwichtige en esthetische voeding alsook ontwikkelingsmogelijkheden voor de kokkin of de kok zelf.

Dit boek is een handboek voor het opbouwen van een nieuwe cultuur op basis van spirituele of universele wetmatigheden. Het is een soort studieboek voor geïnteresseerden in bewustzijnsontwikkeling, meditatie, voeding, yoga en geesteswetenschap. Het boek is een samenwerking tussen geestelijk leraar Heinz Grill en Peter Vandermeersch en bestaat uit drie delen.

Het eerste deel bestaat uit de vertaalde voordracht en aansluitend de concentratieoefening die Heinz Grill gaf in de wattenfabriek te Herzele op zaterdag 11 juni 2022. 

Het tweede schreef Peter zelf en het beschrijft hoe men vanuit geestelijke gedachten van geestelijke leraars zoals Heinz Grill, Rudolf Steiner en Sri Aurobindo een bepaald vakgebied van geheel nieuwe impulsen kan voorzien. Peter's vakgebieden zijn de 

voeding en de meditatie en dus werden de geestelijke gedachten praktisch uitgewerkt en van vele voorbeelden voorzien voor deze vakgebieden.

Het laatste deel bestaat uit een aantal teksten die peter schreef tijdens de coronaperiode. De teksten werden opgenomen in het boek omdat ze tonen hoe het mogelijk is de actualiteit beter te begrijpen en te belichten vanuit een spiritueel gezichtspunt.

Auteur: Rudolf Steiner

Auteurs die je kunnen inspireren op psychologisch niveau

Auteur:

Marschall Rosenberger