Een nieuwe vreedzame cultuur

Hoe wordt vrede in de huidige tijd ervaren?

Op wereldvlak:
Spontaan komt direct het idee dat vrede het tegenovergestelde of de afwezigheid is van oorlog. Vrede kan echter nog ruimer gezien worden. Zoals we bijvoorbeeld zien bij de vzw "Vrede". Deze streeft naar een vreedzame internationale samenleving gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, een ecologisch leefbare wereld en democratische manier van deelnemen aan het beleid.  

Op bewustzijnsvlak: 
Dit  houdt in dat we met elkaar op een bepaalde manier omgaan. Met onze gedachten, gevoelens en verlangens beïnvloeden we elkaar bewust maar ook grotendeels onbewust. Bijvoorbeeld: Hoe is de sfeer en hoe werkt het op de mens wanneer er over hem geroddeld wordt, er van hem iets verlangd wordt enz..

Soms zwijgen we "voor de lieve vrede". Onze ingehouden ergernis, kwaadheid is misschien uiterlijk niet zichtbaar maar werkt op onszelf en ook op de andere (lijkt meer op een gewapende vrede). Op een bepaald moment kunnen we ons niet langer inhouden en "ontploffen" we.

Wat zouden we als toekomstperspectief op vredesvlak kunnen ontwikkelen?

Innerlijke vrede in het hart:

In het diepste van zijn wezen verlangt elke mens naar vrede, harmonie en rust. En wie verlangt er niet naar om zichzelf, bepaalde situaties, bepaalde personen te leren aanvaarden zoals ze zijn? Dit  vraagt echter meer dan het aanleren van bijvoorbeeld communicatietechnieken, toegevingen doen of compromissen sluiten.

Een werkelijke vrede op een dieper niveau

vraagt een ontwikkeling van onze drie bewustzijnskrachten namelijk het denken, voelen en de wil. Dan laten we ons niet langer overwegend leiden door de persoonlijke manier van denken, voelen en willen maar  verkrijgen we meer sturing over onze gevoelens, gedachten en verlangens en zo ook over ons leven. Verder is er ook een ontwikkeling en  versterking van de Ik-kracht nodig. Hoe meer we onszelf kunnen sturen vanuit dit ik, hoe minder we ons laten bepalen door allerlei innerlijke en uiterlijke invloeden.

Deze sturing gebeurt in het ideale geval doordat we ons een hoger  doel of  ideaal (*) voornemen. We denken dit ideaal grondig door en stellen het beeldend voor. Daardoor verlaten we al voor een stuk de eigen gevoelens, gedachten en verlangens en zo ontwikkelen we meer empathie. Dit houdt in dat we ons niet alleen inleven in de gevoelens van de andere maar we verplaatsen ons ook in zijn gedachten en verlangens. Hoe beter we de andere begrijpen hoe meer we hem kunnen aanvaarden en ruimte kunnen  geven.   

 

(*) Dit is een ideaal of gedachte die voor iedere mens geldig is, zowel op materieel, bewustzijns- en geestelijk niveau.  Voorbeeld  van een concrete , universele gedachte of ideaal ; " Iedere mens heeft mogelijkheden, die hij verder kan ontwikkelen" of  "Iedere mens streeft op een of andere manier naar ontwikkeling". 

Op materieel vlak  kan .hij zich in zijn beroep vervolmaken, een eigen bedrijf opzetten, een huis bouwen enz. Op bewustzijnsvlak kan hij zijn denken, voelen en willen verder ontwikkelen tot meer objectieve instrumenten om zijn’ leven meer te kunnen sturen. Hij kan meer empathie, verbinding nastreven. Op geestelijk vlak gaat het erom de eigen onsterfelijke wezenskern (of geestelijke vonk) te versterken en dit innerlijk potentieel  aan te spreken door het scheppend, voorstellend denken te ontwikkelen. De mens is dan niet meer louter afhankelijk van de aardse omstandigheden maar kan ook zelf door dit vormgevend, voorstellend denken zijn leven vormgeven en  sturen.